Ātrs serviss
Augstākā kvalitāte
Klientu novērtējums
4.3
Elastīgas norēķinu iespējas

Iepirkumu grozs ir tukšs

Atrodiet mūs

Noteikumi par iegādi izpārdošanas laikā

NOTEIKUMI PAR IEGĀDI  IZPĀRDOŠANAS LAIKĀ E-VEIKALĀ 

I. Termini un definīcijas:

1.1. Termins “Personas dati” apzīmē jebkuru informāciju, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkuru informāciju par personu, kas jau ir identificēta. Tas, kā tiek apstrādāti Pircēja dati, ir aprakstīts Paziņojumā par konfidencialitāti.
1.2. Termins “Darba diena” nozīmē katru nedēļas dienu, izņemot sestdienu un svētdienu, un svētku dienas, kas tiek pasludinātas par brīvdienām saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
1.3. “E-veikals” ir elektronisks veikals, kas atrodas internetā https://meistaramajas.lv/.
1.4. “Pārdevējs” – SIA Meistara Mājas”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40203489802, juridiskā adrese Juridiskā adrese: Rīgas iela 45A, Valmiera, Valmiera nov., LV-4201, PVN maksātāja kods LT100006187411.
1.5. “Pircējs/Jūs” – persona, kas iegādājas vai pasūta Preces E-veikalā vai izmanto citus E-veikalā piedāvātos pakalpojumus.
1.6. Termins “Paziņojums par konfidencialitāti” – definē jūsu apkopoto un apstrādāto personas datu mērķus, avotus un juridisko pamatu. Tas arī nosaka datu subjektu tiesības un to īstenošanas kārtību, kā arī sniedz citu ar jūsu datu aizsardzību saistītu informāciju, kas prasīti saskaņā ar normatīviem aktiem.
1.7. “Produkti” – e-veikalā pārdotās preces un piedāvātie pakalpojumi.
1.8. “Līgums” – Līgums par preču pirkšanu un pārdošanu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju.
1.9. “Noteikumi” – pirkšanas noteikumi E-veikalā.

II. Vispārīgi noteikumi

2.1. Šie Noteikumi nosaka E-veikala lietošanas noteikumus un kārtību, kādā Pircējs var iegādāties E-veikalā pārdotās Preces, kā arī Līguma noslēgšanas nosacījumus. Tie arī nosaka Pircēja iegādāto Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas kārtību, Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus nosacījumus.
2.2. E-veikals ir paredzēts lietošanai privātpersonām un juridiskām personām.
2.3. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu E-veikalā bez reģistrācijas, pircējs bez nosacījumiem apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem un Paziņojumu par konfidencialitāti, un apņemas tos ievērot. Pircējam nav atļauts veikt pasūtījumu E-veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un Paziņojumu par konfidencialitāti vai nepiekrīt tiem. Gadījumos, kad Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem Noteikumiem un/vai Paziņojumam par konfidencialitāti vai to daļai, viņš nedrīkst reģistrēt un/vai veikt pasūtījumu, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izvērtējis un uzņemas no šīs darbības izrietošos pienākumus un atbildību un pilnībā piekrīt Noteikumiem un Paziņojumam par konfidencialitāti.
2.4. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un bez nosacījumiem tiek no tās atbrīvots, ja Pircējs nav pilnībā vai daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Paziņojumu par konfidencialitāti, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
2.5. Pārdevējs apliecina, ka ir atbildīgs par E-veikalā pasūtīto Preču pārdošanu un iegādāto Preču pienācīgu piegādi, Preču kvalitāti, pasūtīto pakalpojumu izpildi ar saviem spēkiem vai ar trešo personu palīdzību, pienācīgu atgriešanas nosacījumu izpildi un citu Pārdevēja tiesību un pienākumu īstenošanu saskaņā ar tiesību aktiem.
2.6. Pārdevējam ir tiesības mainīt E-veikala funkcijas (pirkumu, apmaksas veidus u.c.) vai aktivizēt tikai atsevišķas no tām, ierobežot Pircēju reģistrāciju E-veikalā vai reģistrēto Pircēju skaitu. Turklāt Pārdevējam ir tiesības ierobežot E-veikala lietošanu konkrētam Pircējam vai anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot šos Noteikumus, traucē vai mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei un drošībai, vai kā citādi pārkāpj Lietuvas Republikas likumus.
2.7. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt, labot vai papildināt šos Noteikumus. Iepērkoties E-veikalā, uz Pircēju attiecas pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar Noteikumiem un Paziņojumu par Konfidencialitāti katru reizi, kad viņš veic pirkumu.
2.8. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt E-veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, bet jāizpilda saistības pret Pircēju, ko Pārdevējs uzņēmās pirms apturēšanas/izbeigšanas.

III. Reģistrācija E-veikalā

3.1. Veicot pirkumu E-veikalā, nav jāreģistrējas. Pirkumus var veikt: i) pēc reģistrācijas, ii) bez reģistrācijas, iii) pa tālruni, iv) pa e-pastu. Jebkurā gadījumā Pircējs var iesniegt pasūtījumu tikai kad ir norādījis pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus.
3.2. Pirkums ar reģistrāciju:
3.2.1. Lai reģistrētos E-veikalā, Pircējam E-veikala reģistrācijas laukā, uz kura pamata tiek izveidots Pircēja konts, ir jāievada obligātie dati, kas piesaistīti Pircēja norādītajai e-pasta adresei. Pieslēdzoties savam kontam E-veikalā, Pircējam būs jāizmanto sākotnējās reģistrācijas laikā izmantotā e-pasta adrese un izveidotā parole;
3.2.2. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā savā kontā mainīt, papildināt datus vai iesniegt Pārdevējam lūgumu anulēt viņa reģistrāciju;
3.2.3. Pircējam ir jāsaglabā viņa pieteikšanās dati, un tie nav jāizpauž trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas E-veikalā pēc pierakstīšanās Pircēja kontā. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies E-veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieteikšanās datu zudumu šādā kontaktadresē: info@meistaramajas.lv.
3.3. Pircējs var iegādāties bez reģistrācijas, pa tālruni vai e-pastu, tikai pēc pasūtījuma izpildei nepieciešamo datu sniegšanas. Preču pasūtījumi, kas iesniegti pa tālruni vai e-pastu, tiek apstrādāti saskaņā ar Noteikumiem, un uz tiem attiecas Paziņojuma par konfidencialitāti noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un Paziņojumam par konfidencialitāti un to piemērošanai.
3.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību un pilnīgumu. Ja mainās Pircēja E-veikalā sniegtie dati, viņam tie ir jāatjaunina.
3.5. Reģistrējoties E-veikalā vai veicot pasūtījumu, Pircējs bez nosacījumiem apliecina, ka:
3.5.1. ir tiesīgs iegādāties E-veikalā;
3.5.2. ir atbildīgs par sniegto datu pareizību. Pēc nepareizu datu par sevi vai trešajām personām sniegšanas Pircējs ir atbildīgs par šādu datu sniegšanas sekām.
3.6. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, jo Pircējs nav ievērojis Noteikumu prasības, kas saistītas ar datu iesniegšanu, maiņu vai atjaunināšanu. Ja Pircējs, izmantojot E-veikalu, sniedz trešo personu Personas datus, Pircējs ir atbildīgs par šādu datu iesniegšanas un izmantošanas likumību.

IV. Informācija par produktu

4.1. Pircējs saprot un atzīst, ka:
4.1.1. Produktu apraksti un informācija par Produktu īpašībām tiek sniegta E-veikalā pēc attiecīgo Produktu piegādātāju norādītajiem datiem. Pārdevējs nav atbildīgs par preču īpašību informāciju;
4.1.2. E-veikalā sniegtā informācija par Produktu ir vispārīga un var nesakrist ar informāciju uz attiecīgā Produkta iepakojuma;
4.1.3. Preces reālais izskats (krāsa, izmērs, forma) var pilnībā neatbilst Produkta attēlam fotoattēlā E-veikalā Pircēja izmantotā datora ekrāna īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ.
4.2. Ja Produktam ir ražotāja garantija, visa rakstiskā informācija par tās nosacījumiem tiek pievienota Produktam.
4.3. Ja pārdoto Preču īpašību dēļ Pārdevējs tiks uzskatīts par ražotāju, Pārdevējs sniedz likumdošanā paredzēto garantiju. Turklāt tiks piemēroti šādi nosacījumi, ja vien kopā ar Produktu piegādātajos dokumentos nav norādīts citādi:
4.3.1. Ja 5 (piecu) gadu garantijas laikā pēc Produkta nodošanas Pircējam atklājas slēpti Produkta defekti, kas nav radušies, jo Pircējs ir pārkāpis Produkta lietošanas un (vai) uzglabāšanas noteikumus, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, par šādām neatbilstībām ir jāziņo Pārdevējam. Pēc paziņojuma saņemšanas Pārdevējam tas jāizskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā un pēc saviem ieskatiem atbilstoši attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem, jānomaina Produkts pret atbilstošas kvalitātes Produktu vai jānovērš defekti, vai jāatlīdzina Pircējam pamatoti izdevumi, kas radušies defektu novēršanai, vai jāuzsāk sarunas Produkta cenas samazināšanu atbilstoši defektiem;
4.3.2. Pircējam ir tiesības pieprasīt samaksātās cenas atgriešanu un atkāpties no Līguma, ja Produkta kvalitātes prasību pārkāpums ir būtisks Līguma pārkāpums. Būtisks Līguma pārkāpums ir ja Produkta defektu novēršanas izmaksas ir lielākas par 50 (piecdesmit) procentiem. Preces un Pārdevēja cena nenovērš defektus vai nekompensē Pircējam saprātīgas izmaksas defektu novēršanai vai neaizstāj Produktu ar atbilstošas kvalitātes Produktu;
4.3.3. Pircējs un Pārdevējs sadarbosies, ja tiks konstatēti Produkta trūkumi. Pircējs ļaus Pārdevējam izlabot konstatētos Produkta defektus, t.i., nekavējoties ļaus Pārdevējam vai viņa nolīgtām trešajām personām pārbaudīt Produktu, novērtēt konstatētos defektus un nodrošināt piekļuvi Produktam, lai novērstu konstatētos Produkta defektus. Ja Pircējs nesadarbojas un nepilda norādītās saistības, tiks uzskatīts, ka Pircējs atsakās no savām pretenzijām par Produkta kvalitāti, un Produkts ir atbilstošas kvalitātes, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies Pircēja šo saistību neizpildes dēļ.
4.4. Pārdevējs procedūrā noteiktajā kārtībā var piemērot akcijas un atlaides precēm. Atlaides nevar summēt, izņemot gadījumus, kad konkrētās akcijas nosacījumi paredz citādi un par to ir paziņots E-veikalā, Pārdevēja tīmekļa vietnē vai akcijas nosacījumos.
4.5. Preču daudzums ar atlaidi var būt ierobežots, tādēļ Pārdevējs negarantē iespēju visiem Pircējiem iegādāties Preces ar atlaidi.

V. Preču cena un apmaksas kārtība

5.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pircējs var norēķināties par Precēm tikai Lietuvas Republikas oficiālajā valūtā - eiro.
5.2. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir spēkā E-veikalā, veicot pasūtījumu.
5.3. Pasūtījuma saņemšanai ar kurjeru/pakomātu vai citā veidā tiek piemērotas Preces pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošās cenas, kas ir norādītas E-veikalā vai norādītas atsevišķā paziņojumā no Pārdevēja.
5.4. Pircējs var norēķināties par Precēm vienā no šiem veidiem:
5.4.1. izmantojot Google Pay vai Apple Pay, izmantojot attiecīgo maksājumu apstrādes pakalpojumu sistēmu;
5.4.2. ar maksājumu karti. Jūs varat maksāt ar VISA vai MASTERCARD kartēm;
5.4.3. ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu;
5.4.4. izmantojot līzinga sabiedrību sniegto kredītlīgumu slēgšanas pakalpojumu;
5.4.5. citos veidos, ja tie ir norādīti E-veikalā.
5.5. Kad Pārdevējs saņem samaksu par Preci vai tiek saņemts apstiprinājums par pirkuma finansēšanu (kad šāda maksāšanas metode ir piemērojama un ja Pircējs ir izvēlējies atbilstošu Noteikumos noteikto maksāšanas metodi), Preču pasūtījums ir apstiprināts.
5.6. Par datu drošību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā ir atbildīgs maksāšanas pakalpojumu sniedzējs.
5.7. Pārdevēja izrakstītais PVN rēķins vai cits grāmatvedības dokuments tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiek nosūtīts Pircējam pa viņa norādīto e-pastu un/vai kopā ar Precēm piegādes laikā. PVN rēķina vai cita atbilstoša dokumenta dati tiek automātiski ģenerēti, pamatojoties uz Pircēja sniegtajiem datiem, un pēc pasūtījuma veikšanas tos nevar koriģēt.
5.8. Produkta cenu Pārdevējs var mainīt, ja Pircēja vai apstākļu vainas dēļ, kurus Pircējs Līguma noslēgšanas brīdī nav atklājis, mainās Līgumā apspriestā Produkta specifikācijas vai kvalitātes prasības, piegādes termiņi vai vieta, pakalpojumu apjoms vai citi apstākļi, kas palielina Pārdevēja izmaksas, vai kad Pircējs nepilda savas līgumsaistības, kā rezultātā Pārdevējam rodas papildu izmaksas.
5.9. Ja līgums netiek izpildīts Pircēja vainas dēļ, veiktais daļējais maksājums tiek atgriezts Pircējam, atskaitot no tā saistību nepildīšanas un Pārdevēja zaudējumus. Šajā gadījumā Pircējam ir jāsedz arī Pārdevēja zaudējumi, ciktāl tos nesedz samaksātā summa.
VI. Preču pasūtīšana un līguma noslēgšana

6.1. Lai pasūtītu Preces no E-veikala, Pircējam ir jāpieslēdzas savam elektroniskajam pirkuma kontam vai jāizvēlas pirkt bez reģistrācijas, pēc tam sniedzot pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus.
6.2. E-veikalā pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izveidojot Pirkumu grozu, ir norādījis Preču piegādes adresi, izvēlējies maksāšanas veidu, un iepazinies ar Noteikumiem un Paziņojumu par konfidencialitāti, pasūtījuma izpildes nosacījumiem un citu viņam sniegto papildu informāciju, nospiežot attiecīgo pogu vai citādi apstiprinot pasūtījumu.
6.3. Preces ir pasūtītas, kad Pircējs saņem apstiprinājumu, ka pasūtījums ir izpildīts, izmantojot pasūtījuma veikšanas laikā norādīto e-pasta adresi un/vai mobilo tālruni. Apmaksājot preces pasūtījuma veikšanas brīdī, pasūtījuma izpilde tiek sākta tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.
6.4. Atkarībā no Preču īpašībām, produkta modifikācijas un citi jautājumi pēc Preču pasūtīšanas vēl var būt jāsaskaņo ar Pircēju.

VII. Preču piegāde un savākšana

7.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas piegādes veidu: saņemšana no Pārdevēja norādītās vietas, piegādi uz izvēlēto adresi/pasta nodaļu, vai citu E-veikalā norādīto veidu.
7.2. Preces var saņemt vai tiks nosūtītas termiņā, kas norādīts E-veikalā vai par kuru puses ir vienojušās atsevišķi, ar nosacījumu, ka Pārdevēja noliktavā ir atbilstošs Preču daudzums, un ir saņemta samaksa par Precēm.
7.3. Preces ir jāpaņem no Pārdevēja ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā no apstiprinājuma, ka pasūtītās Preces jau atrodas norādītajā vietā un tās var saņemt.
7.4. Dažām Precēm var tikt piemērots atšķirīgs pasūtījuma sagatavošanas laiks, nekā norādīts Noteikumu 7.2. punktā.
7.5 Izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un saprātīgi paredzēt noslēdzot Līgumu. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot Preču piegādes noteikumus un citus nosacījumus.
7.6. E-veikalā Pircējs var iepazīties ar preču piegādes nosacījumiem, cenām, bezmaksas piegādes nosacījumiem un to, cik izmaksās piegādāt izvēlētās iepirkumu grozā esošās preces.
7.7. Ja Pircēja iepirkumu grozā ir vismaz viena prece, Pārdevējam nav vēlamā daudzuma vai viņš nevar piegādāt norādītajā laikā, Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju uz viņa norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru un norāda iespējamo Preces piegādes datumu vai atceļ pasūtījumu. Ja pircējs nepiekrīt mainītajam Preču piegādes termiņam, viņš var atteikties no pasūtījuma. Šajā gadījumā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma atcelšanas Pārdevējs atgriež Pircējam summu, kas samaksāta par iepriekšējo pasūtījumu.
7.8. Pircējs ir atbildīgs par piegādes adreses pareizību, kas norādīta, pasūtot Preces vai kontā, un par Preču paņemšanu/pieņemšanu norunātajā laikā, un viņam ir jānodrošina, ka Preču piegādes vietā nav šķēršļu, lai tiktu pienācīgi izpildīti Pārdevēja Līgumā noteiktās saistības.
7.9. Pārdevējs nav atbildīgs par problēmām ar Preču piegādi ar kurjeru, ja Pircējs neievēro Noteikumus un nevienojas ar kurjeru par precīzu Preču piegādes laiku vai nepieņem piegādāto Preci norunātajā laikā, norāda nepareizu piegādes adresi vai pilnvaro nepareizo personu pieņemt Preces no kurjera savā vārdā, vai citādi padara neiespējamu Preču piegādi.
7.10. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai tiek piegādātas novēloti trešo personu vainas dēļ, kas nav saistītas un/vai neatkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
7.11. Ja Preču piegāde nav iespējama Pārdevēja vainas dēļ (piemēram, Pircējs pasūtot Preces ir norādījis nepareizu adresi, Pircējs vai saņēmējs nav norādītajā adresē utt.) vai Pircējs nepaņem preces ar kurjeru saskaņotajā laikā, vai Pircējs nepaņem preces no Pārdevēja vai pasta nodaļas noteiktajā termiņā, Pārdevējs var izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Pārdevējs izbeidz Līgumu šajā punktā paredzētajā gadījumā, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriež Pircējam par Preci samaksāto summu uz bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, no šīs summas atskaitot izmaksas, kas radušās Pārdevējam saistībā ar Preču piegādi un citus saprātīgus zaudējumus, un izdevumus.
7.12. Pircējam, pieņemot Preces, ir jāpārbauda sūtījums. Pamanot Preču sūtījuma defektus, Pircējam nav jāpieņem Preču sūtījumi un ir jānorāda defekti Preču pieņemšanas dokumentos.
7.13. Ja Pircējs pieņem Preces, nenorādot Preces sūtījuma daudzumu un/vai kvalitāti pieņemšanas dokumentos, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis pilnīgu un nebojātu sūtījumu.
7.14. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par Produkta bojāto sūtījumu šajos Noteikumos noteiktajos veidos.
7.15. Preču nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks attiecas uz Pircēju no brīža, kad Prece tiek nodota Pircējam vai piegādāta uz viņa norādīto vietu.

VIII. Līguma atcelšana, preču maiņa un atgriešana

8.1. Pircējam šajā Noteikumu sadaļā noteiktajā kārtībā ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atcelt attālināti noslēgto Līgumu un atgriezt E-veikalā iegādātās Preces, nenorādot atgriešanas iemeslu. Pircējs var izmantot šīs tiesības atteikties no līguma tikai tad, ja viņš tiek uzskatīts, ka viņš ir patērētājs, t.i., persona, kam ir vēlme iegādāties, pirkt un izmantot preci personisko, ģimenes un mājsaimniecības vajadzību apmierināšanai, kas nav saistīta ar uzņēmējdarbību vai profesiju.
8.2. Lai izmantotu tiesības atteikties no Līguma, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam, rakstot uz e-pastu info@meistaramajas.lv vai izmantojot E-Interneta veikala kontu.
8.3. Pircējam ir jāatgriež Preces Pārdevējam par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad ir iesniegts pasūtījuma atcelšanas paziņojums, piegādājot Preces Pārdevējam.
8.4. Atgrieztajiem Produktiem ir jābūt oriģinālā un nebojātā iepakojumā (ar instrukcijām un garantijas dokumentu, ja tie tika piegādāti kopā ar Produktu). Ja Produkts nav pienācīgi samontēts un iepakots, Pārdevējam ir tiesības to nepieņemt. Atgriežot Preces, Pircējam ir jāpievieno pirkuma dokumenti. Papildus tam ir jāizpilda un jāparaksta Pārdevēja iesniegto Produktu atgriešanas veidlapu.
8.5. Preces nevar atgriezt, ja tās ir lietotas, bojātas un/vai) zaudējušas savu komerciālo izskatu (izmaiņas Produktā vai tās iepakojumā, kas rodas apskatot Produktu, netiek uzskatītas par būtiskām Produktu izskata izmaiņām).
8.6. Pircējam nav tiesību atkāpties no Līguma un atgriezt šādas Preces:
8.6.1. Preces, kas ražotas pēc Pircēja norādītajām specifikācijām vai pielāgotas viņa personīgajām vajadzībām;
8.6.2. par pakalpojumiem, kas pilnībā sniegti Pircējam, ja Pircējs skaidri pauda piekrišanu un atzina, ka viņš zaudēs tiesības atkāpties no līguma, kad Pārdevējs pilnībā izpildīs līgumu, pirms pakalpojumu sniegšanas;
8.6.3. Preces, kuras Pircējs ir izmantojis, sabojājis, sabojājis iepakojumu vai citu Pircēja veikto darbību dēļ, citu Pircēja veikto darbību dēļ, Preces ir zaudējušas savu komerciālo izskatu, nevis pilnu Preču komplektu (piemēram, tiek zaudētas konkrētas Preču daļas, nav lietotāja rokasgrāmatas vai garantijas bukleta, ja tas tika izsniegts, utt.);
8.6.4. citas Preces, kuras Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
8.7. Pārdevējs par atgrieztajām Precēm samaksāto summu atgriež Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču atgriešanas dienas Pārdevējam, pārskaitot naudu uz atgriešanas dokumentos norādīto Pircēja kontu.
8.8. Ja Pircējam piegādātais Produkts neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam tiek dota iespēja 14 (četrpadsmit) dienu laikā to aizstāt ar citu, līdzīgu Produktu vai atgriezt, ievērojot šajā Noteikumu sadaļā paredzēto atgriešanas kārtību.
8.9. Preces tiek uzskatītas par nekvalitatīvām, ja Precēm ir beidzies derīguma termiņš, Precēm ir ar likumdošanu aizliegtas sastāvdaļas, Preču konsistence vai citas būtiskas īpašības ir mainījušās nepareizu uzglabāšanas apstākļu dēļ pirms Preču nodošanas Pircējam, Preces ir mehāniski bojātas vai ir citi Preces kvalitātes trūkumi.
8.10. Ja atgrieztās Preces tika piegādātas ar kurjera vai citas personas starpniecību, t.i., Pircējs ir izvēlējies Preču piegādes veidu, par kuru tiek piemērota papildu pakalpojuma maksa, Pārdevējam ir tiesības atskaitīt Pārdevējam radušos izdevumus par Preču piegādi no summas, kas samaksāta par Pircējam atgrieztajām Precēm.

IX. Personas datu apstrāde

9.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs rīkojamies saskaņā ar Paziņojumu par konfidencialitāti, kas ir publicēts tīmekļa vietnē https://meistaramajas.lv/.

X. Nobeiguma noteikumi

10.1. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti.
10.2. Visi strīdi vai domstarpības, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, tiek risinātas sarunu veidā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek risināts Lietuvas Republikas tiesā, pamatojoties uz Pārdevēja juridiskās adreses atrašanās vietu saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
10.3. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus, ievērojot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto procedūru un pamatojumu.
10.4. Par E-veikalā iegādātajām Precēm Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu info@meistaramajas.lv, tālruni +371 635 886 11 vai ar sava konta starpniecību e-veikalā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
10.5. Pircējs, ja viņš tiek uzskatīts par patērētāju, var vērsties arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādē (https://www.ptac.gov.lv/lv) par savu tiesību pārkāpumu, izmantojot, izmantojot E-veikalu.
10.6. Pircējs apliecina, ka ir pienācīgi informēts, pieņem, saprot un apņemas ievērot Preces uzglabāšanas un lietošanas noteikumus, un Garantijas nosacījumus.
Ir sniegta saite uz Produkta uzglabāšanas un lietošanas noteikumiem: https://meistaramajas.lv/produkta-majas-uzglabasanas-un-lietosanas-instrukcija/.
 Ir sniegta atsauce uz Produkta garantijas noteikumiem un nosacījumiem: https://meistaramajas.lv/garantija/.

meistaramajas.lv
TimberCabins

Timber Cabins izmanto četrus galvenos sīkdatņu veidus.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika